Poresko pravo

Nesporni su uloga i značaj poreskog savetovanja, kako na pojedinačnom tako i na nivou pravnih lica. Naša prednost je u tome što poreskom obvezniku iznosimo prednosti i nedostatke postupanja na jedan ili drugi način, uzimajući u obzir njegovo poslovanje, zakonsku regulativu, poresku i sudsku praksu, kao i verovatnoću da se svaki od ponuđenih scenarija i ostvari.

Svaka transakcija podrazumeva određeni poreski tretman, te u tom smislu zaslužuje neophodnu i sveobuhvatnu analizu. U našem postupanju i radu nastojimo da pružimo najoptimalnije savete kako bi se olakšalo poslovanje naših klijenata. Vaši benefiti kao poreskih obveznika ogledali bi se u optimizaciji iznosa poreza koji se plaća, smanjenju ili isključenju rizika od potencijalnih prekrišajnih i krivičnih sankcija, kao i kvalitetnijem zadovoljenju potreba.

Pružamo savete u oblasti poreskog prava počevši od: poreza na dobit pravnih lica, poreza na dodatu vrednost, poreza na promet nekretnina, poreze vezane za doprinose za zaposlene i druge. Naše uloge podrazumevaju i savete vezane za izbegavanje dvostrukog oporezivanja, povraćaj poreza, carinjenje i pitanja indirektnog oporezivanja, kao i sva pitanja vezana za usaglašavanje sa važećim propisima.

Potrebna Vam je pomoć u ovoj oblasti?

Kontaktirajte nas